همکاری خامنه ای و بشاراسد در کشتارگروهی، با بمباران موشک های گاز سمی

 

جنایت بزرگی دیگر در تاریخ بشریت

با اندوه فراوان، شاهد جنایت بزرگی دیگر در تاریخ بشریم. جنایتی که گروهی انسان نماها، ولی سیه قلب، دیو سیرت و خودکامه بدان دست زده اند، و اشتهای کاذب مقام و قدرت آنان را سیرابی نیست. اکنون نزدیک به دو سال است که بشار اسد خون آشام، با کمک و راهنمایی شیطان بزرگ، خامنه ای، و همکاری دولت روسیه سلطه گر و توسعه طلب، به کشتار مردم بی پناه و بی دفاع سوریه می پردازد.

این یک صحنه جانگداز از قربانیان بمب های شییایی خامنه ای- بشار اسد است که ۱۳۰۰ سوریه ای بی دفاع را شب هنگام به کام مرگ کشانده است.

رسانه های جهانی ازجان کندن و مرگ زجرآور و دردناک بیش از ۱۳۰۰ کودک، زن، و مرد، در ساعات پیش از بامداد، در هنگام خواب بر اثر پرتاب بمب های پراز گازهای زهرآلود شیمیایی به خانه های مسکونی نزدیک دمشق خبر می دهند. این فاجعه عظیم و بزرگ، در قرن ۲۱، نهایت پس رفتگی، بی عدالتی، و بی فکری بشر امروزی را در سرتاسر جهان به خوبی نشان می دهد. جنایت عظیمی که همه ما شاهد آنیم، ولی خم به ابرو نمی آوریم و بی اعتناء، و بی تفاوت بدان نگاه می کنیم و از کنار آن می گذریم.

وزیر امورخارجه فرانسه بسیار ولخرجی نموده، زیرا پس از کشتار عظیم مردم سوریه به وسیله بشار اسد یک مزدور غرب، هم اکنون رگ غیرتش بیدار شده و از مردم سوریه حمایت می کند.

چه کسانی مسئول این جنایتند؟

در هر جنایت و فاجعه بزرگی که بدست آدم کشان و زورگویان اجراء می شود، معمولن دوگروه همیشه، و در باره سوریه سه گروه گناهکار و شریک جرمند:

۱- طراحان و دستور دهندگان

کسانی که در طرح ریزی و اجرای آن جنایت به طور مستقیم دست داشته اند. در مورد این کشتار بزرگ، بشار اسد، خامنه ای، و دولت روسیه که بایکدیگر همکاری نزدیک داشته اند و مثلث شوم آدم کشی را برپا کرده اند، قاتلان اصلی همه کشتار سوریه در دو سال گذشته می باشند. گفته می شود که بمب های گازهای زهری و کشنده را رژیم ولایت فقیه به سوریه داده است.

گروه دیگری از قربانیان بمب شیمیایی خامنه ای - بشار اسد که مردم سوریه را با درد ورنج ناگفتنی از پای درآورده است. بی گمان خامنه ای جنایتکار، در آینده این روش آدم کشی را در ایران پیاده خواهد کرد.

رژیم حاکم بر ایران، نه تنها همه گونه ابزار کشنده جمعی در اختیار بشار اسد گذاشته، بلکه از نظر نیروی انسانی، پرداخت هزینه ها، و سوخت ابزار جنگی همواره در کنار بشار اسد، و راهنما و راهبرد او بوده است. از این روی، بی تردید دست خامنه ای جنایتکار، مجتبی فرزندش، و گروه نظامی سپاه پاسداران، و شماری از بسیجی ها آغشته به خون هریک از بالای صد هزار از مردمان سوری است که بی دفاع کشته شدند.

۲- دولت های غربی

گرچه دولت های غربی کمک نظامی و مالی به بشار اسد نکرده اند، ولی آنان نیز از این سوی گناهکارند که می توانستند همگی در یک زمان با قطع روابط سیاسی خود با سوریه و فرا خواندن نمایندگان خود، یک برخورد و واکنش شدید بین المللی به بشار اسد نشان دهند، روحیه او را خرد کرده، و موقعیتش را در جهان تضعیف نمایند. ولی می بینیم که دولت های غرب سودجوی، به آسانی از کنار این جنایت ها می گذرند. همانگونه که با رژیم کشتارگر ایران در ۳۵ سال گذشته ساختند، و تنها در اندیشه منافع خود بودند.

این ویدیو زجر و درد فراوان قربانیان بمب شیمیایی خامنه ای- بشار اسد را نشان می دهد. از جنایتکاران و خودکامگان، جز این انتظاری نیست.

۳- نا همگونی در جامعه بشریت

انسانها در برابر همدیگر مسئولند. تا آنجا که سعدی بزرگوار می گوید: “بنی آدم اعضای همدیگرند، که در آفرینش ز یک پیکرند…” بنابراین، هیچ فرد با وجدان و با شرفی نمی تواند زجر، شکنجه، اندوه، و کشتار فرد و یا گروه دیگری را در هرکجای گیتی ببیند و یا بشنود، و بی تفاوت بماند. تفاوت انسان با جانوران در همین توجه داشتن، و دل سوختن است.
حیوانات آن خوی همدلی و همدردی را ندارند. چنانکه، وقتی یک ببر و یا پلنگ در میان گله گاوها به یکی یورش می برد و شکم او را پاره می کند، گاوهای دیگر یا فرار می کنند، و یا به نظاره می ایستند و بی تفاوت می مانند. گرچه گهگاه دیده شده که دسته گاوهایی به جای فرار کردن و بی تفاوت ماندن، به ببر و یا پلنگ حمله ور می شوند، گوساله و یا گاو را از چنگال جانور درنده بیرون می کشند.

آخرین ترکش دیکتاتورها

دیکتاتورها و خودکامه های تاریخ، برای جاودان ماندن و بقای خود، از همه گونه ترفندها و امکانات بهره می گیرند و تا آن جا که تیر در کمان دارند، به سوی مردم بی دفاع پرتاب می کنند. در مورد صدام دیدیم که وقتی کاردش به استخوان رسید و رژیم خود را در آستانه سرنگونی می دید، در سال ۱۹۸۸ با بمباران شیمیایی شهر حلبجه، هزاران کودک، زن، و مرد کرد بی دفاع را از پای در آورد. قذافی با فرزند آدم کش خود، نیز با پرتاب بمب های خوشه ای، گروه زیادی از مردم را از پای درآورند. استالین، پینوشه، ایدی امین، و دهها خودکامه های دیگر تاریخ نیز در پایان، دست به هر جنایتی زدند، و سرانجام از میان رفتند. خامنه ای، و فرزند جنایتکارش نیز از همین خودکامگان تاریخند. به زودی بشار اسد سرنگون می شود، و آنگاه نوبت رژیم ایران خواهد رسید.

صدام دیکتاتور بزرگ در سال ۱۹۸۸ مناطق کرد نشین و ایران را بمباران شیمیایی نمود و گروه زیادی را به کام مرگ کشاند. آنهایی هم که زنده ماندند سالیان زیادی با درد و سوزش فراوان،،،، و نقص بدنی همراه بوده اند

سرانجام سوریه پس از سرنگونی  اسد

بی گمان، دیر یا زود بشار اسد به سزای جنایت های خود خواهد رسید و نامش در تاریخ جهان با ننگ و زشتی نوشته خواهد شد. ولی باید دید که سرنوشت  سوریه به کجا خواهد انجامید؟. آنچه بدیهی است، به دلیل بی تفاوتی دولت های غرب، نیروهای مبارز با بشار اسد از  زمره افراد خرافاتی اسلامی اند که یا از همکاری با القاعده بهره می گیرند، و یا از حکومت ارتجاعی عربستان و یا قطر سو می جویند. بنابراین، بازهم می توان گفت که ظلم و جور بی رویه دولت های غرب و تنها توجه به منافع خود داشتن، سرانجام خوبی برای سوریه پیش بینی نمی شود.

نکته پایانی

بشار اسد، همراه با همتای جنایتکارش شیطان بزرگ علی خامنه ای، و پشتیبانی روسیه سلطه گر و قدرت طلب تاکنون بیش از صد هزار کودک، زن، و مرد بی دفاع سوریه را به خاک و خون کشاندند. از چند روز پیش می شنویم که بشار اسد به عنوان آخرین ترکش بمب های شیمیایی سمی را که بی تردید رژیم ایران در اختیارش گذاشته است، سحرگاهان در منطقه مسکونی کنار دمشق پرتاب می کند. پیامد آن مرگ دردناک و زجر آور بیش از ۱۳۰۰ کودک، زن، و مرد در هنگام خواب بود. بی تردید دست علی خامنه ای و فرزند جنایتکارش مجتبی که راهنما و دستور دهنده به بشار اسد می باشند، آغشته به خون تک تک انسان هایی است که تاکنون در سوریه کشته شدند.

بازهم، با گوشه ای از جنایت بمباران بشار اسد که با کمک علی خامنه ای و همکاری سپاه انجام گرفته، روبرو می شویم. بی تردید مردم کشور ما نزی از دست رژیم جنایتکار در امان نخواهد بود و باید انتظار چنین روزهای شومی را داشت.

نکته دیگر این که، امروز بنا به سفارش و کمک های نظامی و مالی علی خامنه ای، بشار اسد مانند صدام در سال ۱۹۸۸، با گازهای سمی به وحشیانه ترین روشی که در تاریخ دیده شده، مردم کشورش را به آتش کشید. تاریخ نشان می دهد که بیشتر دیکتاتورها، سرانجام به راههای گوناگون دست به کشتار جمعی می زنند. به عنوان نمونه، قذافی نیز با پرتاب بمب های خوشه ای گروهی از مردم کشور خود را قتل عام نمود.
از این روی، هم میهنان ما نباید فراموش کنند که فردا این شتر جلو در خانه آنها نیز می خوابد، زیرا شیطان بزرگی چون علی خامنه ای و خانواده و همکاران جنایتکارانش، می توانند فردا روزی مردم ما را به همین روش با بمب های زهرآلود شیمیایی با زجر و درد فراوان از پای در آورند.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: