دلاورانه بپاخیزیم قداست تابوی دکان دین را نابود کنیم

برای پاک کردن وطنمان از لجنزارهای دینبازان دغل که سرشار از آلودگی و گند است بایستی گندزدایی نماییم نبایستی فقط به زدودن گنداب بسنده کنیم زیرا تمام فضای ایران و پیرامون آن سرشار از آلودگی زیست محیطی است که با شستشوی مغزی و بمباران تبلیغی ملا و مداح شالوده و آلوده این ویروس چندین ساله گردیده است که با اعمال قرون وسطایی و تحجر و جهالت و خرافات باعث تحریک هم پالکان خویش در ممالک همجوار گردیده و استحاله پیوند نامیمون استحمار و استعمار منتج به تداوم استثمار گردیده است
در این مرداب گنداب ملایان دغل و روباه صفت همانند خر مگسانی لجوج و حریص احاطه شده شحشحان آزمند تر از خودشان همانند هجوم سوسکهای فاضل آب گرسنه و حریص سرشار از آلودگیها میباشند.
بهترین راه این است که نخست راهی برای بیرون راندن این گنداب از خاک میهن در اندیشه مردممان باز کنیم و آن روزنه امید این است که هر ازگاهی ملایان درباری محله ها را به چالش بکشیم و دکانشان را رسوای عام و خاص نماییم و سپس فرهنگ والای پارسی را همانند آب پاک و روشنی برآن جاری سازیم تا رفته رفته آن لجنزار را به برکه ای زیبا و پاک برگردانیم ولی کوشش و همکاریهای آزادگان و اندیشمندان توانمند بویژه زنان زمانی نه چندان نیاز دارد.
مردم بیایید کاوه وار بجنگ اهریمنان ضحاک چیره بر ایرانمان برویم..
زودرس ترین پیروزی ، خیزشی همگانی و هم زمان از محله های خودمان است که ناتوانی حاکمان در ابعاد سیاسی ،اجتماعی ، فرهنگی ، بهداشتی ، اقتصادی ، کشاورزی ، صنعتی ، نظامی آنان را به چالش کشیده و دروغپردازی سالیان سال آنان در وعده و وعید بهشت و جهنم را با ارتشاء و اختلاس و غارت و چپاول منابع و مخازن و جیب بری ملت با فروش منابع طبیعی و ملی و ارز حاصله از چپاول به صدها برابر برای نیاز غذا و دارو و مایحتاج زندگی ملت به آنان توان اینکار را خواهیم داشت که به جاهلان متعصب حالی کنیم که به دام و بلای ملا و مداح گرفتار شده و این همداستانی نا آگاهانه آنان کشور را به ورطه ورشکستگی و نابودی سوق داده و بایستی برای نجات خود و دین و دنیا و عقبی از همراهی با آنان سر باز زنند.
در این سالهای چیره شدن اهریمنان به سرزمین پهناورمان سرمایه گذاریهای زیربنایی انجام نگرفته تا ستون جامعه پایدار بماند و خیمه دکان دین در مسیر طوفان و تندبادهای نارضایتی های اجتماعی با اختناق و تهدید و وعده های دروغ دوامی نداشته و نخواهد داشت بشرطی که ریشه های چپاول و تراوش چشمه های پرداخت ذکات و خمس و سهم امام و رد مظالم و صندوقهای گدایی هر کوی و برزن را بخشکانیم تا کانال تغذیه یامفت از دکان دین قطع و تیرهایی زهرآلود و پادزهرگونه ای که به اهداف رذیلانه شان انداخته از توان سرکوب و تجاوز و اعدام آنان کاسته و متقابلآ روحیه مقابله و نافرمانی مدنی و مبارزه منفی در سطوح اجتماع را نهادینه گرداند.
یکی از آن هدفها تقدس تابوی دکان دین است و هویت مذاهب ساختگی آن که با مطالعه تاریخ و انتشار حقایق بایگانی شده آن به افراد جامعه آگاهی داده که سالهاست در دام دروغ دین فروشان گرفتار و از واقعیت دین فاصله گرفته و با مکر و حیله، فریب روضه خوانها را خورده و عمری را به بطالت در عزای مردگان عرب هزار ساله از دست داده و از عبادت معبود یکتا و خدمت صادقانه و بیریا به مخلوق او باز مانده و گرفتار شیاطین دین گردیده اند مقصود و مراد این است که دیوار قطور سد سانسور و فیلترینگ را شکافته و با در دسترس نهادن اسناد و مدارک تاریخی دیو دین را از درون نابود و استحمار را هلاک گردانیم تا گمراهان به جمع دین باوران حقیقی سوق داده شده و از دام کفتاران دین رهانیده شوند.
بخش بعدی اهداف استراتژیک شناساندن چهره واقعی و راستین سرکردگان اهریمنان ملای چیره بر ایران و چپاول خاندان هزار فامیل بوده تا مردم و ساده اندیشان بخوبی آنها را بشناسند و دست ناپاکشان را رو گردد.

جایگزینی فرهنگ جامع و ادب پارسی و فرهنگ شناسی اصیل اقوام و بدیع ادیان و آزادی و حقوق برابر اقوام و مذاهب با احترام متقابل و بازگشت به ریشه تاریخی و اصالت خودمان است که آنهم یکی از اهداف اصلی نیل به نجات ایران و مردم از دام شیاطین ولایت است که بایستی مد نظر ، پیگیر و اجراء گردد.
آگاهی توانایی است و محدودیتی در آن نیست و حاصلش همبستگی است که بایستی بخشی دیگر از اهداف باشد تا همه با هم حمیت ملی را تشکیل و بکوشیم تفرقه حاصله از تعصب و رفتار و اعمال این ناکسین دروغی دینی ولایی را به اتحاد و یکپارچگی ملی با راهگشاییهای مستقل اما متحد ،بویژه پشتیبانی از زنان و مادران میهنمان که از همه بیشتر در سلطه مذهبیون کلاش بر آنها آزار رسیده را به مرحله ظهور رسانیم.

روزنه پیروزی در شرایط فعلی پرداختن به اقشار ضعیف و تشکل های همیاری و نوعدوستی است که مرتجعین مذاهب نمیتوانند با تشکیل آن مخالفت نمایند و این طریق ساده پیروزیمان بر اهریمنان چیره بر میهنمان با همبستگی و همدلی است آنهم یک صدا بدور از هر زنده باد و مرده باد گفتنی و برای ماندگاری این کنش سراسری بایستی مقوله های متفاوت و زنجیره ای را گسترش و در عین حال در ارتباط با هم تداوم دهیم تا پایه و اساس ساده تشکل ها قانونمداری های مردمی را کشوری و خود و کشورمان را به آرامش و سربلندی برسانیم.
بایستی به این باورهای سکولار دموکراسی برسیم و بکوشیم پس از وحدت و همدلی و همراه شدن همه اقشار و گروهها ، حافظ حقوق جمعی بوده و به هیچ عنوان اجازه تسلط قوم ،گروه یا ایده ای خاص بر بقیه را نخواهیم داد و سرنگون کردن اهریمنان تنها آرمان و آرزوی همه اقشار ملت به همت خودشان است و فرهنگ فراملیتی ایران است که کشورمان را از این بدبختیها و سردرگمیها بدرخواهد آورد.
اگر به تمدن و فرهنگ کهن و شکوهمندمان نگاهی بیاندازیم بدرستی درخواهیم یافت که نوک نیزه دشمنان در سالیان دراز متوجه فرهنگمان است که با انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاهها و تغییر کتب و اساتید و تغییر و تحول در آموزش و پرورش و جایگزینی معلمین پرورشی و طلبه های حوزه ها در مدارس سعی در شستشوی مغزی و دگرگونی بینش و فرهنگ ایرانی و جایگزینی فرهنگ 14 قرن گذشته اعراب عدن و اعراب لبنانی و سوری شده و این سیر قهقرایی در آمار نزاع های روزانه و قمه کشی و تعدی به حقوق شهروندی فراگیر گردیده و معضل اجتماعی شده است.این پیکان تیز را بایستی بر سر نیزه ها داشته باشیم و حواله اوباش و لات های حکومتی نموده تا بخود آیند و به جمع ملت بپیوندند و نه با گمراهی در خدمت دجالی باشند که با سر آمدن تاریخ مصرف و ناتوانی جسمی از حلقه های ولایی ترد گردند و برای کاسه لیسی 4 صباح آخوند، عزت وعاقبت و آخرت خویش را هم تباه گردانند بسیار سپاهیان و بسیجیان و نظامیان که بدلیل نبودن کار به ناچار جذب این نهاد ها گشته و بدنبال فرصتی مناسب برای پیوستن به جامعه می باشند که به همین خاطر بایستی با آغوش باز از آنان استقبال و با عفو کسانیکه مقابل ملت نبوده پذیرای آنان باشیم تا از هیمه سیاهی لشکر ولایت کاسته و از اطلاعات و تجربیات آنان بر علیه ارتجاع آخوند بهره ها ببریم
☆★☆★☆★☆★☆★☆★
لشکر عدو خیمه زد باز بسوی کوی من
♡♥♡
دید سواد شهر عشق یکسره تاخت سوی من
☆★☆★☆★☆★☆★☆★
عزل تو دشمن من ، جای گرفته در دلم
♡♥♡
بین که چه خوش نشسته در خانهً من عدوی من
☆★☆★☆★☆★☆★☆★
کشتن من بهربهانه ای از ازل آرزوی توست
♡♥♡
کشته شدن به جنگ جهل تا ابد آرزوی من
☆★☆★☆★☆★☆★☆★
شام سیاه سقوط تو سپیده دم صبح منست
♡♥♡
انتظار نزول جهل کرد سپید موی «رخش»
☆★☆★☆★☆★☆★☆★
شهریورماه79شاه شجاع نشتیفان

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: