ديروز با دكان ريا و امروز با شمشير قسا خاك پاك مام وطن با قتل عام ملت به خون بيالودند فردا همانند امروز و ديروز همين جفا خواهند كرد !

ژوئن 1, 2011

طي 1400سال گذشته با شمشير ها و غداره ها سيلابها و سونومي ها خون در اين سرزمين جاري نمودند كاوه ها و آرش ها و نادر ها و جلال الدين ها و شاه شجاع ها بدفاع بر خاسته و اين ملك و ملت را نجات دادند.
در تمام دوران زخمها كه خشكيد خاطره ها خطور كرد و تاريخ تكرار شد چون حافظه تاريخي اين ملت هميشه دوران ضعيف و دل آكنده از مهرشان جايگه كين نبود!

از 32سال گذشته فردا امروز و امروز ديروز شد !
در تمام مدت از شمشير دو دم دجالان آخوندخون باريد غيرت نبود تا عبرت شود!
1648000هزار كيلومتر مربع را با خون رنگين و با گور گلزار نمودند!
علاوه بر جوانان ايران جوانان ديگر ممالك را هم بدام اعتياد كشانده و غيرت را در آنان كشتند عبرت نشد!
مردان را اخته كرده و زنان و دختركان بيوه نموده و نواميس را در ديگر ممالك فروختند عمامه بي غيرتي بر سر و عبا و چارقد جاكشي بر قد كشيدند!
مساجد و معابد كه جايگه راز و نياز با معبود است مخروب و قتلگاه مسلمان و موبد شد زجمجمه ها مناره و زاسكلت ها منابر بر پا گرديد!
هر پايگاه و جايگاه كه جاعلان جمع آمدند و ملا و مداح به منبر كردند عوام و جاهل فريفتند و عزا گرفتند و مشك ابوالفضل دراندند و سر حسين بريدند و شيون زينب زينهار نمودند!
هركه رابه جمعشان نيامد و اين پسند نبود و سر بود و سرو سرازير و سر بر دار نمودند!
سنجابي به ديروز و سحابي به امروز كشتند و دندانها بعوض سندانها بهم ساييد و درفش كاويان كاوه برافراشته نشده با ريا و تزوير بزير آمد و دلير مردان ايران زمين به نخجير زمينگير گشته !اما طي گذشت زمان و دوران يه آن به تدبير نيامديم با اين همه زجر زنجير بشيم و با كمند و كمان به كمين بنشينيم و با پند مبارزان به پا خيزيم و با پخ پخ سپاه پس نرفته و با همين جملات ×رخش × به پيش تازيم. شاه شجاع نشتيفان